Kreator Innowacyjności/InLab

KREATOR INNOWACYJNOŚCI/INLAB

 

Kreator Innowacyjności jest jednostką prowadzącą działalność consultingową, naukowo-badawczą oraz dydaktyczną w zakresie kompleksowej realizacji prac badawczo – rozwojowych (B+R).  Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych w ramach największych krajowych Programów Operacyjnych. Z sukcesem tworzymy innowacyjne projekty i przeprowadzamy przedsiębiorców  przez proces wdrożenia innowacji (produktowej / usługowej). W zależności od wymagań naszych Klientów, na zasadach obopólnej korzyści, pomagamy formom wdrożyć wyniki prac B+R oraz przygotowywać dokumenty projektowe,   biznesplan,  analizę finansowo – ekonomiczną przedsięwzięcia. Dzięki aktywności naszego zespołu przy Kreatorze Innowacyjności powołaliśmy także unikatową w skali kraju Interdyscyplinarną Pracownię Neuropsychologii i Użyteczności, umożliwiającą prowadzenie zaawansowanych badań użyteczności nad wdrażaną innowacją.

 

W swojej działalności wyodrębniliśmy silne filary, które tworzą spójny ekosystem kompleksowej inkubacji innowacji.

 

Ekosystem Innowacji

 

 

ELEMENTY EKOSTEMU KREATORA:

IPON (Inkubator Przedsiębiorczości Osób Niepełnosprawnych) -  funkcjonujący przy Fundacji Gaudeamus i Wyższej Szkole Gospodarki inkubator wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze poprzez podniesienie kompetencji biznesowych i branżowych osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadania IPON:

1) Preinkubacja działaności gospodarczych ON (usługi prawne i księgowe)

2) Organizacja indywidualnych  konsultacji  zawodowych dla ON

3) Foundrising oraz crowdfounding pomysłów ON (min. w ramach grantów LGD)

4) Animacja współpracy międzysektorowej oraz działania na rzecz dostępności infrastruktury

 

 

 

 COWORKING – W ramach inkubatora oferujemy usługę wsparcia powstania przedsiębiorstw technologicznych. Możesz skorzystać z przestrzeni coworkingowej BizLAB, - otrzymujesz miejscie do pracy w biurze,  wi-fi, sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz dostęp do stacji lutowniczej i drukarki 3D

 

 

CES (Centrum Ekonomii Społecznej) to inicjatywa oparta na wieloletnim doświadczeniu akademickim uczelni (istniejącej od 1999 roku) oraz na pięcioletniej praktyce realizacji projektu pn. Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomi Społecznej (KPCES). Nasze mobilne punkty doradcze są do dyspozycji zarówno przedsiębiorców, członków organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, oraz osób prywatnych. Korzystając z usług specjalistów Centrum Ekonomii Społecznej  można liczyć na pomoc w zakresie:

 • Prawnym (regulacje,  analizy i opinie prawne, przygotowanie pism i reprezentowanie podmiotów)
 • Księgowości (analizy ekonomiczne, zasady rozliczania ZUS, pomoc w kwestiach podatkowych)
 • Marketingu (budowanie wizerunku, tworzenie stron internetowych, kampanie promocyjne)
 • Pozyskiwania środków finansowych (fundusze pożyczkowe, środki finansowe ze źródeł UE)
 • CES oferuje również wsparcie foundrisingowe profilowane specjalnie dla start-upów

PLATFORMA INNOWACJI – Platforma Innowacji to rozwiązanie działające przy Kreatorze Innowacyjności WSG. Wdrożenie nowej technologii, wprowadzenie wynalazku do masowej produkcji, czy powszechnej sprzedaży (komercjalizacja technologii) wymaga szczegółowej oceny ryzyka prawnego, uzyskania stosownych praw ochronnych (patent, wzór użytkowy), stworzenia solidnej struktury organizacyjnej (spółki lub holdingu spółek handlowych) oraz systemu umów licencyjnych z potencjalnymi inwestorami, producentami i dystrybutorami.

PLATFORMA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ (PPA) - to przygotowane programowo i organizacyjnie rozwiązanie dla naukowych start-upów, które minimalizuje ryzyko niepowodzenia firmy odpryskowej. Platforma jest dobrowolną inicjatywą, która pomaga niezdecydowanym pracownikom naukowym i wyróżniającym się studentom (także spoza WSG) podjąć decyzję o uruchomieniu działalności gospodarczej. Redukujemy biurokrację a prowadzenie jednoosobowej firmy lub spółki kapitałowej czynimy prostszym. Gwarantujemy obniżenie kosztów i prowadzenie przedsiębiorstwa we współpracy z najlepszymi specjalistami. Modele funkcjonowania:

 • Etatowi pracownicy naukowo – dydaktyczni oraz administracyjni WSG (Model hybrydowy)
 • Stali współpracownicy WSG zatrudnieni w oparciu o kontrakt dydaktyczny (Model akademicki)
 • Pracownicy naukowi i naukowo - dydaktyczni innych uczelni (Model klasyczny)
 • Specjaliści / Pracownicy naukowi oraz władze uczelni w ramach spółek kapitałowych (Model spin off/out)

INLAB - AKREDYTOWANY OŚRODEK INNOWACJI (Akredytacja Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Innowacji o koncepcja struktury organizacyjnej) to Centrum Transferu Technologii działającej w ramach uczelni, której zadaniem jest współpraca z otoczeniem biznesowym w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Laboratoria inLAB mają za zadanie przede wszystkim usprawnić pozyskiwanie i obsługę klientów dla uczelni, w tym wypadku przedsiębiorstw.  CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII (CTT) w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 - platforma wymiany doświadczeń w zakresie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, innowacyjności i współpracy z gospodarką. Uczelnia może działać na zasadach rynkowych, a komercjalizacja naukowego know-how przynosi wzajemne korzyści. Przychody z działalności komercjalizacyjnej i badań zleconych stanowią również istotny wkład do corocznego budżetu Uczelni. Dysponujemy uniwersalnym, adaptowalnym modelem współpracy z gospodarką, zawierającym opis metody  powoływania i prowadzenia specjalistycznej jednostki ogólnouczelnianej, składający się z procedur i instrukcji dotyczących: zasad zarządzania, umiejscowienia jej w strukturze uczelni, biznes planu oraz ram prawnych i zasad ochrony własności intelektualnej, wymaganych kompetencji pracowników, zasad promocji, działań PR, jak również finansowania zarówno samej jednostki, jak i realizowanych w jej ramach prac badawczo-rozwojowych.

 

 

W ramach Centrum Transferu Technologii inLAB (jednostka jest akredytowanym IOB) oferujemy:

 

PROJEKTY KOOPERACYJNE

Projekty kooperacyjne ukierunkowane na realizację przedsięwzięć badawczych partnerskich, wspólnych dla  kilku niezależnych przedsiębiorstw, działających w ramach klastra lub w innej formie powiązania kooperacyjnego, dla których pracownicy naukowi świadczą usługi badawcze. Wyższa Szkoła Gospodarki, przy współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, przystępuje również do tego typu projektów, odnosząc sukcesy.

 

EKSPERTYZY / OPINIE O INNOWACJI

Realizowane na zamówienie przedsiębiorstw, w szczególności są to dokumenty typu Opinie o innowacji, wykonywane na zasadach komercyjnych dla firm z regionu kujawsko-pomorskiego.

 

KLASTERING

Na etapie inicjowania porozumień odpowiadamy za pozyskanie partnerów oraz udostępniamy niezbędne umowy, doświadczenie oraz zasoby kadrowe. Na rzecz już istniejących klastrów czuwamy nad prawną i administracyjną obsługą klastra, rozwijamy sieci współpracy oraz udostępniamy zasoby lokalowe. Nasz zespół dysponuje znacznym doświadczeniem w inicjowaniu i administrowaniu porozumień klastrowych min. jesteśmy członkiem kilkunastu inicjatyw klastrowych (min. z branży turystycznej, szkoleniowej, przemysłów kreatywnych, medycyny i informatyki).

 

BADANIA DLA IOB / JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH

Pracownia Analiz Społecznych i Rynkowych PASIR realizuje projekty o zasięgu regionalnym. Zlecenia, często są złożonymi merytorycznie i metodologicznie badaniami dla jednostek publicznych i podmiotów komercyjnych. Oferujemy min.:

- Badanie potrzeb inwestycyjnych

- Opracowanie dokumentów strategicznych inwestycji (np. Studium wykonalności projektu)

- Konsultacje społeczne przedsięwzięć planowanych do realizacji

- Identyfikacja zewnętrznych źródeł współfinansowania projektu

- Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu (EFS, EFRR, inne źródła)

- Budowa partnerstwa na potrzeby projektu (Uczelnie, IOB, MŚP, III Sektor)

- Monitoring i ewaluacja projektu

 

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Podmiotom zainteresowanym wejściem a rynki zagraniczne oferujemy pomoc w przygotowaniu strategii umiędzynarodowienia oraz wspieramy polskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstw w ekspansji zagranicznej i rozwoju eksportu z wykorzystaniem aktualnie dostępnych źródeł finansowania. W zależności od rodzaju wsparcia oferujemy pomoc w dofinansowaniu:

 • kosztów wynajmu i obsługi stoiska wystawowego
 • kosztów usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • kosztów szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • kosztów podróży służbowych i misji gospodarczych
 • kosztów informacyjno – promocyjnych projektu.

 

PROJEKTY B+R

W ramach bieżącej działalności Kreator Innowacyjności w latach 2011 – 2019 zrealizował ponad 200 projektów badawczo–rozwojowy na zlecenie przedsiębiorstw, w większości sytuacji samodzielnie pozyskując na nie dofinansowania w ramach takich programów krajowych jak: Bon na Innowacje, Voucher Badawczy, czy projekty w zakresu przedsiębiorczości akademickiej.

 

Rok

Rodzaj usługi B+R (Program badawczy)

Ilość

Wartość zleceń brutto

2011

Bony na innowację (małe)

1

0,14 mln zł

Vouchery badawcze

3

Analizy społeczne i rynkowe

7

2012

Bony na innowację (małe)

14

0,9 mln zł

Vouchery badawcze

9

Analizy społeczne i rynkowe

4

2013

Bony na innowację (małe)

55

2,1 mln zł

Bony na innowację (duże)

6

Analizy społeczne i rynkowe

5

2014

Bony na innowację (małe)

8

2,7 mln zł

Bony na innowację (duże)

3

Analizy społeczne i rynkowe

14

Vouchery badawcze

6

 

 

2015

Bon na Innowację

11

 

 

 

2,9 mln zł

Badania w ramach Programów Regionalnych

2

Vouchery Badawczy

10

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

1

Ekspertyzy naukowe

2

Inicjatywy klastrowe

3

2016

Bon na Innowacje

6

 

2,0 mln zł

Ekspertyzy naukowe

4

Opinie o innowacyjności

5

2017

Bon na Innowacje

5

 

1,1 mln zł

Opinie o innowacyjności

1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

2

2018

Bon na Innowacje

1

 

3,4 mln zł

Vouchery Badawcze

19

Fundusz Badań i Wdrożeń

1

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

1

2019

Bon na Innowacje

2

 

3,4 mln zł

Vouchery Badawcze

22

Fundusz Badań i Wdrożeń

1

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

1

Opinie o innowacyjności

5

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

1

 

Łączna wartość projektów naukowych realizowanych w latach od stycznia  2011 do końca 2019 wyniosła ponad 33 mln zł w tym ponad 15 mln to projekty B+R wykonywane na zlecenie przedsiębiorstw regionu (zestawienie powyżej). Odpowiadamy także za 14 zgłoszeń patentowych.

Pole tekstowe: KADRA KREATORA INNOWACYJNOŚCI
Zatrudniona na podstawowych etatach:
-	3 brokerów innowacji, którzy wspierają działania Działu Projektów
-	5 specjalistów ds. pozyskiwania funduszy europejskich i rozliczeń projektów (dysponujących wiedzą z zakresu rozliczeń zamówień publicznych)

W trakcie realizacji projektów B+R mamy dostęp do wykwalifikowanych zasobów kadrowych uczelni tym stale współpracujących z Kreatorem Innowacyjności:
• 10 profesorów (obszar nauk technicznych, społecznych, przyrodniczych)
• 17 adiunktów 
• 50 specjalistów spośród innego personelu technicznego 
  (informatyków, grafików, specjalistów UX, projektantów CAD/CAM)
             

Informatyka i mechatronika

 • Dedykowane systemy  ERP, CRM
 • Systemy rejestracji czasu pracy pracowników.
 • Systemy automatycznej inwentaryzacji / skanowania / sterowania elektrozamkami
 • Stacjonarne i mobilne platformy do monitoringu.
 • Aplikacje do bezpiecznego zarządzania dokumentami w firmie.
 • Systemy lokalizacyjne oparte na technologii GPS / GSM
 • Projekty układów sterowania maszyn i urządzeń w oparciu o sterowniki PLC.
 • Projektowanie i wykonywanie układów kontrolno-pomiarowych
 • Projekty systemów zasilania opartych o moduły fotowoltaiczne.
 • Rozwiązania sieciowe oparte na urządzeniach firmy CISCO.

 

Transport, Spedycja, Logistyka

 • Badania oraz tworzenie opracowań dotyczących funkcjonowania branży transportu, spedycji oraz logistyki
 • Analizy opłacalności realizacji usług przewozowych
 • Analizy przebiegów pojazdów i ich wpływ na ekonomikę przedsiębiorstwa
 • Ocena czasu pracy kierowców w celu ich optymalnego wykorzystania
 • Ocena możliwości zastosowania rozwiązań telematycznych dla poprawy efektywności przedsiębiorstwa
 • Systemy zarządzania transportem, kalkulacji oraz systemy finansowo-księgowe dla branży transportowej
 • Analiza możliwości wdrożenia rozwiązań magazynowych i spedycyjnych
 • Ecodriving – badania i treningi ekonomicznej jazdy

 

Turystyka

 • Badania ruchu turystycznego, w tym: monitoring miast, monitoring zjawisk w konkretnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, diagnozowanie problemów, formułowania celów strategicznych
 • Badania opinii klientów, w tym: badania zachowań, preferencji i gustów wybranych segmentów turystów (rynku), projektowanie i realizowanie badań i strategii marketingowych, identyfikowanie problemów,
 • Przygotowanie planów zagospodarowania turystycznego terenów
 • Opracowanie planów marketingowych i inwestycyjnych dla terenów oraz planowanie przestrzenne
 • Projektowanie produktów turystycznych
 • Pomoc inwestorom przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w turystyce
 • Opracowywanie strategii rozwoju firm turystycznych oraz rozwoju produktu turystycznego
 • Badania i analizy dotyczące rewitalizacji miast i obszarów wiejskich, projektowanie zieleni
 • Rozpoznanie i ocena stopnia/stanu zanieczyszczenia gruntu, remediacja terenów z wykorzystaniem innowacyjnych metod, zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjne

 

Sport i nauki medyczne

 • Badanie aktywności ruchowej człowieka
 • Badanie składu ciała (tłuszcz, tkanka mięśniowa)
 • Analiza energetycznego balansu człowieka
 • Badania poziomu stresu w celu ustalenia ćwiczeń redukujących jego poziom
 • Badanie wpływu wykonywanego zawodu na poziom sprawności ogólnej

 

Ekonomia i problemy społeczne

 • Badania i sondaże opinii publicznej, społeczno-polityczne, marketingowe, konsumenckie, medialne
 • Projektowanie szkoleń integrujących, dopasowanych do wybranych sektorów rynku,
 • Prognozowanie gospodarcze
 • Statystyczne analizy wielowymiarowe

 

Nauki społeczne

 • Analiza perspektyw i możliwości rozwojowych regionu
 • Sondaże polityczne i przedwyborcze
 • Diagnoza problemów i oczekiwań wyrażanych przez społeczności lokalne
 • Badania cenowe, badania popytu i produktów
 • Badania dotyczące segmentacji rynku i określania grup docelowych
 • Analizy i opracowania z zakresu rynku pracy

 

Przemysły Kreatywne  i Kultura  

 • Badania i analiza rynku kultury
 • Muzyczny design / projektowanie muzyki do wnętrz
 • Komponowanie utworów muzycznych; produkcja muzyczna
 • Poszukiwanie nowych możliwości wykorzystania potencjału kulturowego regionu,
 • Współpraca z placówkami kulturalnymi regionu
 • Ekspercka pomoc w animowaniu jednostek kultury w regionie
 • Opracowanie wzorów użytkowych oraz designu produktów

 

Budownictwo i projektowanie

 • możliwość realizowania komercyjnych projektów dla klientów zewnętrznych mających rzeczywiste zastosowanie w przestrzeni miejskiej Bydgoszczy i innych miast regionu.

 

KLASTERING

 Cele
-  Inkubacja kooperacji  (powiązania sektorowe i międzysektorowe, powiązania poziome i pionowe)
-  Promowanie aktywności badawczo-rozwojowej (współpraca biznesu i nauki)
-  Tworzenie warunków realnej współpracy między przedsiębiorcami
-  Promocja sektora MŚP
 
Zadania
- Inicjowanie współpracy i kreowanie struktur preklastrowych
- Proponowanie ram organizacyjno-promocyjnych: stowarzyszenie, fundacja itd.
- Tworzenie strategii klastrowej
- Koncepcja działalności B+R
- Kontakty z instytucjami publicznymi
- Kontakty z instytucjami otoczenia biznesowego (IOB)
- Strategie PR i marketingowe
- Źródła finansowania
- Inicjowanie mechanizmów współpracy międzynarodowej
 

Założenia organizacyjno-strukturalne
-  przy Kreatorze Innowacyjności WSG
- partnerstwo strategiczne Sejmiku Gospodarczego WKP
- zespół ekspercki - doradcy/brokerzy klastrowi (deklaracja współpracy)

Członkostwo w klastrach

Wyższa Szkołą Gospodarki jest członkiem następujących inicjatyw klastrowych:

 

 

 

 

Szukasz dofinansowania dla Twojej firmy? Masz ciekawy pomysł, który chcesz wdrożyć w życie?

Chciałbyś zorganizować spotkanie dot. możliwości otrzymania dofinansowania i współpracy z jednostką naukową? Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT:

Kreator Innowacyjności Wyższej Szkoły Gospodarki

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Biuro: Budynek C, sala C002, tel: (52) 567-07-20, inlab@byd.pl

Opis: Opis: Opis: Opis:
        C:\Users\Leszek\Documents\InLab\Identyfikacja
        inLAB\Logo\inLAB_logo.jpgDyrektor Kreator Innowacyjności - prof. WSG dr Piotr Szymański

e-mail: piotr.szymanski@byd.pl

Z-ca Dyrektora Kreator Innowacyjności – mgr Robert Lauks

e-mail: robert.lauks@byd.pl

Dyrektor Centrum Transferu Technologii „inLAB” - mgr Anna Pomianowska

e-mail: anna.pomianowska@byd.pl

 

PRZYKŁADOWA TEMATYKA ZREALZIOWANYCH PROJEKTÓW B+R

 • Silnik międzyplatformowych rozgrywek wieloosobowych czasu rzeczywistego wspierający fotorealistyczne gry mobilne.
 • Zastosowanie algorytmów heurystycznych do tworzenia harmonogramów produkcji.
 • Stworzenie innowacyjnego rozwiązania analityczno-statystycznego branży rolniczej i spożywczej.
 • Permanentne wyznaczanie rodzaju pracujących odbiorników prądu elektrycznego w oparciu o analizę natężenia prądu elektrycznego i gromadzenie tych danych z możliwością bieżącej i późniejszej analizy.
 • Opracowanie innowacji produktowej pn. Pomiary pyłu całkowitego i respirabilnego na stanowiskach pracy.
 • Opracowanie oraz wykonanie prototypów uniwersalnego systemu sterowania przemysłowymi instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i grzewczymi”.
 • Opracowanie koncepcji, dokumentacji technicznej i modelu elementu systemu płyt wykonanych z materiału EPP do izolacji/tłumienia uderzeń oraz hałasu.
 • Ekspertyza: Proces uzdatniania wody basenowej z użyciem innowacyjnego złoża OP-1.
 • Przygotowanie gry edukacyjnej dla osób niewidomych i niedowidzących.
 • Wykonanie audytu bezpieczeństwa pod kątem odporności i utrzymania działania systemu w warunkach ataku oraz zabezpieczenia aplikacji danych użytkowników/urządzeń przed niepowołanym dostępem z Internetu".
 • Otwarta regionalna platforma usługowa, jako narzędzie budowy e-usług dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w modelu Paas i Saas.
 • Opracowanie koncepcji, wytworzenie prototypu oprogramowania i procesów do badania emocji związanych z komunikacją online oraz inteligentnej prezentacji wyników.
 • Praktyczne sprawdzenie możliwości implementacji narzędzia do komunikacji magistral przemysłowych (nazwa robocza rozwiązania COMTE).
 • Opracowanie możliwości zastosowania modułowego systemu budowy oprogramowania SCADA dla przemysłu z sektora MŚP.
 • System internetowej informacji o lekach suplementach i materiałach medycznych, dostępnych na terenie Polski w połączeniu z modułem składania zamówień bezpośrednich online.
 • Optymalizacji zużycia paliwa w pojazdach Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
 • Rozbudowa systemu e-commerce (bank muzyki udostępniający klientom licencję do dzieł muzycznych i dźwiękowych) o funkcjonalności automatycznego zabezpieczania plików audio z wykorzystaniem watermarkingu oraz konwersji formatów dźwiękowych z intuicyjnym interfejsem dla użytkowników końcowych wyłącznie przy użyciu technologii HTML5, CSS3, jQuery i PHP.
 • Projekt badawczo-rozwojowy polegający na: opracowaniu dokumentacji technicznej prototypu urządzenia do pomiaru kąta gięcia blachy w prasie o nacisku 2000 ton i długości 15,2 m.
 • Wykonanie oprogramowania umożliwiającego wprowadzenie usługi polegającej na sporządzeniu zestawienia porównawczego warunków kredytowych wielu banków oraz wstępnej analizie zdolności kredytowej klienta w czasie krótszym niż kwadrans.
 • Wykonanie, na drodze badań naukowych w zakresie kryptografii i inżynierii oprogramowania, projektu i prototypu systemu, który pozwoli na pełną integrację stosowanych w firmie Park Hotel kanałów wymiany informacji pomiędzy pracownikami i klientami, oraz przyczyni się do wprowadzenia nowych usług.
 • „Hybrydowa lampa solarna” – celem przedsięwzięcia badawczego było opracowanie koncepcji i przygotowanie prototypu urządzenia oświetleniowego wyposażonego w wysokowydajne źródło światła wykonane w technologii LED oraz odnawialne źródło energii elektrycznej w postaci modułu fotowoltaicznego.
 

 

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

w góręBiuletyn Informacji Publicznej - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy