Certyfikaty WSG

 1. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) nr 2.04/00003/2006 z dnia 20.01.2006 r.
 2. Wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudniania nr 10660 z dnia 08.04.2014 r. – Wyciąg nr 000000 167319 z Księgi Rejestrowej.
 3. Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nr 000000167319 z dnia 28.04.2014 r.
 4. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych:
 1. Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:
 1. Dializoterapia,
 2. Endoskopia,
 3. Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorzeniach narządu wzroku,
 4. Kompresjoterapia,
 5. Leczenie ran,
 6. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową,
 7. Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą,
 8. Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi,
 9. Opieka nad pacjentem poddawanym proc. diag. i terap. z użyciem otwartych źródeł promieniowania,
 10. Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP),
 11. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową,
 12. Pediatryczna domowa opieka paliatywna,
 13. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie,
 14. Podstawy opieki paliatywnej,
 15. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,
 16. Szczepienia ochronne,
 17. Wykonanie badania spirometrycznego,
 18. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego,
 19. Wykonywanie i ocena testów skórnych,
 20. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe.
 1. Kursy specjalistyczne dla położnych:
 1. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji,
 2. Leczenie ran,
 3. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu,
 4. Onkologia ginekologiczna,
 5. Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym,
 6. Szczepienia ochronne.
 1. Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:
 1. Edukator w cukrzycy,
 2. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie,
 3. Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI,
 4. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów,
 5. Ordynowanie leków i wypisywanie recept,
 6. Podstawy języka migowego,
 7. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
 8. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka,
 9. Terapia bólu ostrego u dorosłych,
 10. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych,
 11. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych,
 12. Wywiad i badanie fizykalne ,
 1. Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek: 
 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki,
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne,
 3. Pielęgniarstwo diabetologiczne,
 4. Pielęgniarstwo geriatryczne,
 5. Pielęgniarstwo internistyczne,
 6. Pielęgniarstwo kardiologiczne,
 7. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią,
 8. Pielęgniarstwo neonatologiczne,
 9. Pielęgniarstwo neurologiczne,
 10. Pielęgniarstwo onkologiczne,
 11. Pielęgniarstwo operacyjne,
 12. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej,
 13. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej,
 14. Pielęgniarstwo pediatryczne,
 15. Pielęgniarstwo psychiatryczne,
 16. Pielęgniarstwo ratunkowe,
 17. Pielęgniarstwo rodzinne,
 18. Pielęgniarstwo transplantacyjne,
 19. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania,
 20. Ochrona zdrowia pracujących.
 1. Kursy kwalifikacyjne dla położnych:
 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii,
 2. Pielęgniarstwo operacyjne,
 3. Pielęgniarstwo rodzinne.
 1. Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych:
 1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne.
 1. Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek:
 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki,
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne,
 3. Pielęgniarstwo geriatryczne,
 4. Pielęgniarstwo internistyczne,
 5. Pielęgniarstwo onkologiczne,
 6. Pielęgniarstwo operacyjne,
 7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej,
 8. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej,
 9. Pielęgniarstwo pediatryczne,
 10. Pielęgniarstwo psychiatryczne,
 11. Pielęgniarstwo ratunkowe,
 12. Pielęgniarstwo rodzinne,
 13. Ochrona zdrowia pracujących.
 1. Szkolenia specjalistyczne dla położnych:
 1. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze,
 2. Pielęgniarstwo rodzinne.
 1. Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych:
 1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne,
 2. Pielęgniarstwo neonatologiczne.
 1. Kursy dokształcające:
 1. wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych nr 046/2018 CMKP,
 2. wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych nr 047/2018 CMKP,
 3. wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10567,
 4. Wyższa Szkoła Gospodarki jest podmiotem podsiadającym wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) z możliwością dofinansowania usług rozwojowych ze środków Unii Europejskiej. Jako instytucja spełniliśmy szereg kryteriów, które zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017, poz. 1678). BUR jest internetową bazą zawierającą informacje o  usługach rozwojowych (m.in szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring czy coaching) świadczonych przez różnego typu podmioty publiczne i niepubliczne. Jest to portal, w którym przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy, a także osoby indywidualne mogą zapoznać się z szeroką ofertą działań, które pozwolą na ich rozwój i uczestniczyć w wybranej przez siebie formie kształcenia z dofinansowaniem.
 5. certyfikowane laboratorium ECDL https://ecdl.pl/partnerzy/laboratoria-komercyjne/,
 6. zgoda  wydana przez MNSiW dnia 14.03.2013 r. do prowadzenia studiów podyplomowych „Audyt energetyczny w budownictwie oraz sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej”,
 7. uprawnienia do prowadzenia kursu Asystent rodziny – decyzja nr 4/2017/Ar wydana przez MRPiPS z dnia 27 lipca 2017 r.,
 8. uprawnienia do szkolenia specjalizacyjnego z organizacji pomocy społecznej – zgoda wydana przez MPiPS z dnia 27 lipca 2015 r.
 9. uprawnienia wydane przez MRPiPS z dnia 09 września 2016 r. na prowadzenie kursów zgodnie z programem:
 • kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • szkolenie dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3 - decyzja nr 63/2016 wydana przez MRPiPS,
 • kurs uzupełniający dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3.
 1. uprawnienia do prowadzenia kursów CISCO (CISCO SYSTEMS CERTYFIES AS A REGISTERED NETWORKING ACADEMY);
 2. Akredytowane Centrum Egzaminacyjne EBC*L - umowa akredytacyjna;
 3. Ochrona Radiologiczna Pacjenta - Pismo GIS w sprawie nadania uprawnień zgodnie z art.33 c ustawy z dnia 29 listopada Prawo Atomowe oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. ws. warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.
 1. Akredytowanie szkolenia z zakresu ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (umowa z firmą Inprogress):
 1. ITIL Foundation,
 2. AgilePM Foundation,
 3. AgilePM Practitioner,
 4. MoR® Foundation,
 5. MoR® Practitioner,
 6. Change Management Foundation,
 7. Change Management Practitioner,
 8. PRINCE2 Foundation,
 9. PRINCE2 Practicioner.
 1. Szkolenia dla Audytorów przy współpracy z Firmą SAI GLOBAL,
 1. Auditor wewnętrzny systemu HACCP- system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli,
 2. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 22000:2005,
 3. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 9001 + ISO 14001,
 4. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 9001:2015,
 5. Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001,
 6. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy wg wymagań ISO 45001:2018,
 7. Audytor Wewnętrzny wg Standardu BRC Food wersja 7.
 1. Szkolenia realizowane przy współpracy z Bydgoskim Towarzystwem Żeglarskim:
 1. Patent sternika motorowodnego,
 2. Patent żeglarza jachtowego,
 3. Radiooperator SRC,
 4. Warsztaty nawigacyjne.
 1. Kinesiotaping KT1/KT2 - Oryginalne szkolenie Kinesiotaping KT1/KT2 zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu KTA. Szkolenie realizowane na podstawie umowy z firmą KINESIO POLSKA.
 2. Licencjonowane Centrum Egzaminacyjne Telc.
 3. Uprawnienia do administrowania egzaminów ETS Global.
 4. Uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów państwowych z języka polskiego jako obcego decyzja MNiSW  nr 17/DWM/2019.
 5. Centrum egzaminacyjne Pearson.
 6. Akredytacja Ośrodka Innowacji świadczących usługi doradcze w zakresie innowacji oraz usługi wsparcia innowacji – InLAB.

 

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

w góręBiuletyn Informacji Publicznej - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy